bezig met laden...

IEDEREEN FLIRT MET HET NAC SHIRT!

De NAC ShirtFlirt is definitief losgebarsten. Het is onze manier om de nieuwe sponsor te laten zien hoe zeer het NAC shirt leeft. Onder supporters, maar zeker ook onder bedrijven en ondernemers. Dus help ons zoeken naar een nieuwe sponsor en maak je eigen NAC shirt. Laat zien dat NAC de mooiste club is van allemaal en maak kans op een wedstrijd-arrangement, fieldseats en jawel, je eigen NAC-shirt!

Spelregels Prijzen
Spelregels

Upload het logo van je bedrijf en plaats deze in de online galerij. Alleen dan maak je kans op de sponsorprijzen.

Je mag maar één keer meedoen, maar je collega’s kunnen uiteraard ook meedoen.

Meedoen kan tot en met 17 januari 2015

Op 25 januari 2015 worden uit alle inzendingen de winnaars getrokken. De winnaar wordt per mail op de hoogte gesteld. De prijzen, wedstrijden en data zijn natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid en komen tot stand in overleg. 

bekijk actievoorwaarden

FLIRT MET HET NAC SHIRT EN MAAK KANS OP GEWELDIGE SPONSORPRIJZEN

De hoofdprijs is natuurlijk dat we een nieuwe hoofdsponsor voor NAC vinden, maar natuurlijk maken jij en je bedrijf ook kans op geweldige sponsorprijzen. Want voor sponsors hebben we bij NAC veel meer ruimte dan alleen op het shirt.

Prijzen

1x VIP Avondje NAC met collega’s (10 personen)

1x Field seats: met vijf personen vanaf het veld naar NAC kijken!

25x NAC-shirt met je eigen logo

1x een wedstrijd in Vak I met heel je bedrijf (100 personen)

Actievoorwaarden

Spelregels:

- Upload het logo van je bedrijf en plaats deze in de online galerij. Alleen dan maak je kans op de sponsorprijzen.

- Een persoon mag maar één keer meedoen. Een geldige inzending komt tot stand, nadat NAC de inzending heeft gecontroleerd en heeft opgenomen in de gallery. Het e-mailadres is de onderscheidende factor in de inzendingen. Afgekeurde inzendingen zijn ter beoordeling van NAC. Indien je inzending wordt afgekeurd, dan ben je vrij om nog een keer een inzending in te sturen.

- Meedoen kan tot en met 17 januari 2015

- Op 25 januari 2015 worden uit alle inzendingen de winnaars getrokken. De winnaar wordt per mail op de hoogte gesteld. De prijzen, wedstrijden en data zijn natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid en komen tot stand in overleg. 

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de "NAC Shirtflirt" (verder te noemen: "de Actie") van NAC, gevestigd en kantoorhoudende te Breda aan het Stadionstraat.
 2. Deze Actie heeft als doel traffic te genereren rond de shirtsponsoring van NAC, waarbij ook supporters zich kunnen laten horen. Inzendingen maken aanspraak op een leuke prijs, die wordt verloot onder de deelnemers.
 3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 5 januari  t/m 17 januari 2015. De actie wordt gehouden in Nederland, met nadruk op Breda, waarbij leuke experienceprijzen en merchandiseprijzen worden verloot.
 4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

 

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
 2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. NAC behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van NAC en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie en om aanspraak te maken op de prijzen dient de deelnemer zijn e-mail opt-in af te geven via www.nac.nl/shirtflirt
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.                                                                   
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

 

Uitkering prijzen

 1. De prijzen worden bepaald door middel van trekking van de inzendingen. Deze trekking vindt plaats op 25 januari 2015
 2. Eind januari 2015 worden de prijswinnaars bekendgemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk per email naar opgegeven e-mailadres bij deelname door NAC bericht.
 3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 4. NAC draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan NAC.

 

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan NAC om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
 2. De gegevens die NAC verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden, maar wel ter beschikking worden gesteld aan derden die in samenspraak met NAC mailings verzorgen vanuit Eredivisie Media & Martking partnerships

 

Aansprakelijkheid

 1. NAC en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 2. Meer specifiek zijn NAC en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
  - het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

 

Slotbepalingen

 1. NAC is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal NAC een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

  Aldus opgemaakt te Breda, december 2014. 

STAP 1: UPLOAD LOGO

Maak je NAC-shirt op basis van je logo. Upload een png-bestand (voorkeur) of jpeg-bestand

Zet je logo op het shirt
Deel je shirt
Maak kans op sponsorprijzen
Wij komen uit in de: