Notulen Clubraad

De Clubraad vergadert één keer per maand om verschillende strategische vraagstukken binnen alle supportersgeledingen te bespreken en met de club te overleggen. Bij deze vergaderingen schuiven alle leden van de Clubraad aan en een afvaardiging van NAC aangaande de te bespreken onderwerpen. Het is de bedoeling om uiterlijk twee weken na iedere vergadering de notulen online te plaatsen en de achterban in te lichten over de uitkomsten van de besproken onderwerpen. 

Meest recente notulen

Notulen vergadering 18-06-2020