Sluiten

Privacy statement

Inleiding

Deze website, www.nac.nl, wordt onderhouden door NAC Breda. In dit privacy statement

wordt uitgelegd hoe NAC Breda omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van

bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke

categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens

worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden

verstrekt.

Informatie over BVO

NAC Breda is gevestigd te Breda en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 20094454 in

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement

is NAC Breda bereikbaar op telefoonnummer076 – 4500 521. Ook kunt u contact opnemen

per e-mail. Het e-mailadres is info@nac.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een

rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming dan

wel op grond van het gerechtvaardigd belang.

NAC Breda verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van NAC Breda aan te schaffen.

Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de

bijbehorende informatiepagina’s op de website van NAC Breda. Indien u een product of

dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze

persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard

gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de

met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat

NAC Breda kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de

behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NAC Breda. Het belang van NAC Breda

bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De

persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of

evenementen, waarbij het mogelijk is dat NAC Breda een specifiek op de voorkeuren en

interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet

daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan

kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en

achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft

aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de

nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u

daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de

gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden

ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen

van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval

bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief

bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na

afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen

verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van

nieuwsbrieven verzorgt.

Derden

NAC Breda kan uw persoonsgegevens doorgeven aan -naar gelang de divisie waarin het

eerste team van NAC Breda uitkomt -:

- De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’), en/of

de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op

https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners Eredivisie”) en/of officiële clubsponsoren (hierna: “Sponsoren”); of

- De Coöperatie Eerste Divisie (hierna: “Eerste Divisie”) en/of de officiële sponsors en

partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op

https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Partners Eerste Divisie) en/of

officiële club sponsoren (hierna: “Sponsoren”).

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het

contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het

bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden

ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen

op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden

maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiele Partners Eredivisie en/of Sponsoren

danwel Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

- U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en

andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en

gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsoren, danwel de

diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of

Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten

vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie,

Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door

hen worden georganiseerd;

- U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en

behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;

- Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners

Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie

zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Analytische doeleinden

NAC Breda, Eredivisie en Eerste divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische,

statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de

fans van NAC Breda, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen

analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten

van NAC Breda en hun interesse om via NAC Breda/de Eredivisie/de Eerste Divisie

communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of

dienstenaanbod van NAC Breda/de Eredivisie/de Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten

aansluiten op u als bezoeker van de website.

Profilering

NAC Breda, Eredivisie en Eerste divisie combineren uw persoonsgegevens, interesses en

gedragingen uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in

de webshop) met elkaar, om u de beste ervaring te bieden. Daarbij worden onder andere de

gegevens gecombineerd die u heeft achtergelaten op, of via, een van de websites van NAC

Breda, Eredivisie en Eerste divisie. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij u

gepersonaliseerde aanbiedingen doen en een betere dienstverliening leveren die aansluit bij

uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u

minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau/per

segment selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten

en/of producten uitsluiten.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is.

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria NAC

Breda hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart

NAC Breda de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u

gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van NAC Breda worden verwerkt door zogenoemde

verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder

verantwoordelijkheid van NAC Breda en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de

persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met

uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw

persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op

basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een

aantal rechten. U heeft het recht om NAC Breda te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en

rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft

u het recht om NAC Breda te verzoeken om beperking van de verwerking van

persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op

overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer

het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze

rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven

genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd,

toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit

privacy statement.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit

privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst

gewijzigd op 07-10-2021.

Contactgegevens NAC Breda

De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door

NAC Breda, adres Stadionstraat 5, 4815 NC te Breda. Voor vragen, opmerkingen of

mededelingen over dit Privacy Statement kunt u conctact opnemen via info@nac.nl. Deze

Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze

website (via links) kunnen worden bezocht.

ms21081377649[1]

Ook een wedstrijd van NAC bijwonen?

Wil jij een keer een Avondje NAC bijwonen? Dat kan! Klik op de button hieronder en bestel je tickets.

img 0235
soccernews3