Wat doet de Clubraad?

Stichting Clubraad NAC dient als dé vertegenwoordiging van de volledige achterban binnen de organisatie van NAC. Sinds 1998, toen een vijftal bezorgde supporters deze supportersraad oprichtte, werd er met regelmaat gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan NAC en andere betrokken partijen om de belangen van de NAC supporters te behartigen. De Clubraad is sinds de statutaire oprichting in 2002 altijd het officiële, democratische adviesorgaan van NAC geweest en beide partijen blijven ook in de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op basis van het draagvlak dat sinds de oprichting is ontstaan, heeft de Clubraad sinds 2016 een vernieuwde structuur gekregen, waarmee de focus en doelstellingen op strategisch niveau komen te liggen. Daarmee is de rol van de Clubraad als (operationeel) adviesorgaan overgegaan in die van strategisch gesprekspartner, klankbord en supportersplatform.

Doelstelling en strategie Clubraad

Het statutair vastgelegde doel van de Clubraad is “het vertegenwoordigen van alle supporters en supportersgeledingen bij strategisch overleg met de (betaald) voetbalorganisatie NAC Breda en de daarbij betrokken instanties, teneinde de algemene belangen van de supporters te behartigen.” De Clubraad zet zich daarmee structureel in voor de herkenbaarheid en het positieve imago van een gastvrij, veilig en authentiek Avondje NAC; in overeenstemming met de missie en doelstellingen van NAC. De Clubraad is autonoom in het bepalen van zijn standpunten en stelt zich altijd onafhankelijk op ten opzichte van alle partijen. Het uitgangspunt hierbij is dat dialoog, overleg en uitwisseling van standpunten essentieel zijn voor een goede samenwerking, realistische besluitvorming en het creëren van draagvlak onder alle betrokken partijen.

Klik hier voor meer informatie over de missie, visie en strategie van de Clubraad

NAC Cultuurhandvest

NAC is zich ervan bewust meer te zijn dan een voetbalbedrijf. De voetbalclub NAC heeft een eigen geschiedenis, traditie en cultuur, en speelt een belangrijke rol in de lokale en regionale gemeenschap. NAC is daar trots op en besteedt hier in het beleid dan ook expliciete aandacht aan. Deze geschiedenis, tradities en cultuur zijn erg waardevol en behoort beschermd te worden. Daarom zijn deze waarden vastgelegd in een cultuurhandvest.

Klik hier voor meer informatie over het Cultuurhandvest

Klik hier voor meer informatie over het Cultuurhandvest in de praktijk

Strategisch convenant

Sinds enige tijd hebben de Clubraad en NAC een strategisch convenant met elkaar afgesloten. Dit convenant als doel om een strategische samenwerking tussen NAC en Clubraad te realiseren en het vastleggen van de wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Door het sluiten van dit convenant zal er een meer strategische inbreng vanuit de supporters ontstaan, waardoor het beleid van NAC van een hogere kwaliteit kan worden voorzien en de bedrijfsdoelstellingen van NAC
beter kunnen worden gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over het strategisch convenant