bezig met laden...

Clubraad


Logo Clubraad NACGeschiedenis
Stichting Clubraad NAC dient als dé vertegenwoordiging van de volledige achterban binnen de organisatie van NAC. Sinds 1998, toen een vijftal bezorgde supporters deze supportersraad oprichtte, werd er met regelmaat gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan NAC en andere betrokken partijen om de belangen van de NAC supporters te behartigen. De Clubraad is sinds de statutaire oprichting in 2002 altijd het officiële, democratische adviesorgaan van NAC geweest en beide partijen blijven ook in de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op basis van het draagvlak dat sinds de oprichting is ontstaan, heeft de Clubraad sinds 2016 een vernieuwde structuur gekregen, waarmee de focus en doelstellingen op strategisch niveau komen te liggen. Daarmee is de rol van de Clubraad als (operationeel) adviesorgaan overgegaan in die van strategisch gesprekspartner, klankbord en supportersplatform.


Missie
Het statutair vastgelegde doel van de Clubraad is “het vertegenwoordigen van alle supporters en supportersgeledingen bij strategisch overleg met de (betaald) voetbalorganisatie NAC Breda en de daarbij betrokken instanties, teneinde de algemene belangen van de supporters te behartigen.” De Clubraad zet zich daarmee structureel in voor de herkenbaarheid en het positieve imago van een gastvrij, veilig en authentiek Avondje NAC; in overeenstemming met de missie en doelstellingen van NAC. De Clubraad is autonoom in het bepalen van zijn standpunten en stelt zich altijd onafhankelijk op ten opzichte van alle partijen. Het uitgangspunt hierbij is dat dialoog, overleg en uitwisseling van standpunten essentieel zijn voor een goede samenwerking, realistische besluitvorming en het creëren van draagvlak onder alle betrokken partijen.

Structuur en samenstelling
Het bestuur van de Clubraad bestaat uit 7 bestuursleden. De bestuursleden worden op basis van een functieprofiel geselecteerd door een onafhankelijke benoemingscommissie en voor drie jaar benoemd. Vier zetels worden door onafhankelijke supporters ingevuld, de andere drie zetels worden ingevuld op basis van een voordracht van een bestuurder door de NAC Supportersvereniging, Stichting Breda Loco’s en Stichting Vak G. De Clubraad heeft ook het statutaire recht om één bestuurder van de Raad van Commissarissen en één bestuurder van de Stichting NOAD, de beheerder Gouden Aandeel, voor benoeming voor te dragen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende 7 personen:
-Geert van Poppel (Voorzitter)
-Robin Melief (Penningmeester)
-Karel Mul
-Ad van den Bemt (op voordracht van NAC Supportersvereniging)
-Bram van Doorn (op voordracht van Stichting Breda Loco’s)
-Santiago Gil (op voordacht van Stichting Vak G)
De positie van secretaris is op dit moment nog vacant.

Afgevaardigde Raad van Commissarissen: Joost van Mierlo
Afgevaardigde Stichting NOAD: Sjoerd van Fessem

Notulen, nieuws en contact
De meest recente notulen vind je via deze link: http://tinyurl.com/j4gzrdq
Voor het laatste nieuws volg je de Clubraad op social media: Twitter of Facebook
Voor vragen, opmerkingen of ideeën mail je naar: info@clubraadnac.nl

Afspraken gesprek met convenant partners 'Veilig voetbal' 18-01-2018 

Notulen vergadering 18-07-2019 

Vacature nieuw lid voor de Clubraad

 


Documenten
-Missie, visie & strategie document
-Cultuurhandvest
-Cultuurhandvest in de praktijk
-Statuten
-Huishoudelijk reglement
-Strategisch convenant

 
Wij komen uit in de: